วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ HP๓๕Aสีดำ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ๊นเตอร์ HP Laser Jet Pro MFP M125a จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
3  ต.ค. 2561
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
ซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง