วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต (กองคลัง) จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๔๔-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน หมู่ ๑ - บ้านหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง