วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายคำแหง ฉัตรทอง - สุดกำแพงวัด) ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ (จากไร่นายสวิง ปราชญ์กระโทก - ไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด) ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ (จากไร่นางสมศรี เนตรสว่าง - ไร่นายประจวบ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากไร่นายสถาพร วัดกระโทก - โรงโม่ปูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ (จากถนนสายหลัก-บ้านนายประนอม พูลสวัสดิ์) ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขย ๗๖๖๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสนาม (เต็นท์สนามขนาดเล็ก) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง