วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ พร้อมวางท่อ จำนวน ๒ จุด (สายไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด - ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๋๗ (จากบ้านายมงคล อุตรเดช - ทางแยกเข้าบ้านหนองหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากสี่แยกบ้านนางบุญตา-ถนนทางหลวงชนบท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ขย 7668 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากถนนลาดยาง - สะพานบ้านบุบ้านโคก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากสี่แยกบ้านนางบุญตา-ถนนทางหลวงชนบท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๋๗ (จากบ้านายมงคล อุตรเดช - ทางแยกเข้าบ้านหนองหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ พร้อมวางท่อ จำนวน ๒ จุด (สายไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด - ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากคลองส่งน้ำ-บ้านนายสังคม แปลกกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง