วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 0 (จากแท่งน้ำประปา - ซอย 1) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (จากชลประทาน -โค้ง ซอย 2) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 ซอย 8 (จากไร่นายประสิทธิ์ จันกลิน - ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย 2 (จากหัวซอย 2 ตลอดทั้งซอย ตรงไร่นายเงิน) จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างถมดินซ่อมถนน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลสระตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์วารสารรายงาน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง