วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิวและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน หมู่ที 6 สายจากถนนหลัก ถึงบ้านนายทิวา วรรณโกษิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคุลก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 สายคลองส่งน้ำ ถึงสามแยกบ้านสันติสุข หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง