วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน และรถตู้ จำนวน ๑ คัน เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซ่มถนนลูกรังบ้านคลองศรีสุข หมู่ 9 สายจากสระน้ำหนองกาด ถึง ถนนทางหลวง สายโคกวัวนอนไปโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าไร่บ้านหนองใหญ่ หมู่ 12 สายบ้านนายแถว เศียรกระโทก ถึง ไร่นายบัณฑิต พลวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าไร่-นาในเขตพื้นที่บ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเส้นหลักบ้านสันติสุข หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ 10 ซอย 2 ถึง ซอย 3 และถนนเส้นหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง