วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์(สระตะเคียนสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุกีฬามีไว้ประจำศูนย์กีฬาตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ HP๓๕Aสีดำ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ๊นเตอร์ HP Laser Jet Pro MFP M125a จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง