วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๒ ด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๓ ด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๔ ด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๘ ด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (เส้นจากสวนนายศักดิ์ชัย วรรณเสถียร - ฝายน้ำล้นบ้านหนองไข่น้ำ นายไก่ฟ้า ประกอบเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (เส้นช่วงระหว่าง ติดคลองส่งน้ำชลประทาน นานายธนาวัตร แหยงกระโทก - นานายณรงค์ วรรทวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างถมดินซ่อมทาง บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง