วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซศาลาประชาคม บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างรถยนต์ปรับอากาศสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากลานมันวิจัย - ไร่นายชำนาญ น้อยมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากถนนใหญ่โรงสีน้อย-ไร่นางดำ โยงกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางดาวลอย กะฉอดนอก-บ้านนางพัน วิหงส์พันธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากร้านน้อยมือถือ - ย่าโมองค์ประจำหมู่บ้าน ประจำหมู่บ้านสระตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (ไป-กลับ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง