วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประดับเสาไฟเฉลิมพระเกียรติ รัชการลที่ ๑๐ พร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายจุดทิ้งขยะอันตรายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อถังฝาดำเบอร์ 11 (ถังขยะอินทรีย์) ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (จากบ้านหมอสุวจี - บ้านนางจงกลนี วิลัยวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)