วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (บ้านนายแถว เศียรกระโทก - บ้านนายจำเริญ ดีพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (จากบ้านนายปิ่น - บ้านนายป้อม) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (จากบ้านนายสุด - บ้านนายพิทักษ์ และบ้านนางหรี่) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัมนา หมู่ที่ 14 (จากบ้านนายเบือน แก้วพะกา - ไร่นางเหมาะ แสงทอง) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (บ้านนางศรีพรม พรมกระโทก- บ้านนายจำเริญ ดีพันธ์) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (บ้านนายณรงค์ เขียวขำ - บ้านนายสิงห์ทอง ปลิงกระโทก) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (บ้านนายนำ ชัยชนะ - ศาลตาปู่ ถนนรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุญนาค - ถนนดำทางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีคัดเลือก
5  ม.ค. 2565
ซื้อยางรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง