วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (จากบ้านหมอสุวจี - บ้านนางจงกลนี วิลัยวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (สายทางเข้าไร่นายประกอบกิจ ปลิงกระโทก - ไร่นายอดุลย์ ขวัญเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2565
ซื้อปุ๋ยมูลสุกรอัดเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (บ้านนายอุทัย เศรียรกระโทก ทางเข้าไร่ - เส้นสันติสุขไปไร่นางยุภารัตน์ ชำนาญกิจ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (ทางเข้าไร่นายแถว เศรียรกระโทก - ไร่นายบัณฑิต ผลวัฒน์ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 (จากถนนดำ - ไร่นายสมมุ่ง ศรีนอก) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง