วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างทำวารสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อสมุดระบายสี,สีเทียน,ดินน้ำมันไร้สาร จำนวน ๑๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เลื่อยยนต์และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง