วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด สดกระโทก - ถนนสระตะเคียนโคกเตาเหล็ก) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 (จากเส้นทิศใต้ท้ายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 - ถนนที่ทำกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อต้นตะเคียนทอง จำนวน 300 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างถมดินถนนชำรุดเสียหาย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง