วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายวีระพงษ์ สูบกระโทก - นายดาวรุ่งเรือง แปลกกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (จากเส้นนายวิชัย ซึมกระโทก - สี่แยกบ้านนางวงเดือน โยงกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างโครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (จากบุกล้วย - น้ำผุด) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากถนนดำไร่นายประภรณ์ - วัดใหม่สามัคคีธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากบ้านนายอุทัย เศียรกระดทก - ทางบุลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 (จากถนนดำ-ไร่นางโปร่ง) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 (จากป่ายางนายดำรงรักษ์ อิ่มกระโทก - ไร่นางนาง อินมา) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 (จากถนนเส้นกลางบ้าน-ถนนเส้นจดทิศใต้ระหว่างคุ้มที่ 4 - คุ้มที่ 5) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 (จากไร่ผู้ใหญ่ณรงค์ - ไร่นายหงษ์) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางดำ ศรีคณิต - คลองส่งน้ำชลประทานติดบ้านนายอรุณ โรคกระโทก) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง