วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่บางรายการ (ศพด.โคกไม้งาม-โคกวัวนอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๔๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
27  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากทางเข้าไร่ - นา จากบ้านนางบุญรวง - นา นายสมชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายส้มเช้ง - ไร่นายปรีชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเสริมคันดินฝั่งคลองลำมาศ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางประทุม อ่วมกระโทก - ไร่นายชำนาญ น้อยมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางสาวรัตนาพร เข้าซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง