วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายประสิทธิ์ พวกพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากหน้าโรงเรียนสันติสุข - หัวสะพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อผ้าใบกันสาด ขนาด 5x3 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำยาดับเพิลง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นม ๘๘-๙๘๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ พร้อมวางท่อ จำนวน ๒ จุด (สายไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด - ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)