วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ เลียบคลองลำมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (สองฝั่งลำมาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างถมดินซ่อมทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างถมดินซ่อมทางสายบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๔๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตออนไลน์เว็บไซต์ (สัญญาณต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางหลวง (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ช่วงบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ - โคกน้อยโนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง