วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากสามแยกบ้านนายสุด-ซอย ๒) โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ เลียบคลองลำมาศ โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ - บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔) โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างที่ทำการ อบต.สระตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายสวน ณีรวรรณ์ - บ้านนายณรงค์ โสมกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 (เส้นทางโคกไม้ตาย - หนองหลักศิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางลำเพย-บ้านนายเล็ก ซึมกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางติ๋ม-บ้านนายเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง