วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง