วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
ซื้อสมุดระบายสี,สีเทียน,ดินน้ำมันไร้สาร จำนวน ๑๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เลื่อยยนต์และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่่จำกัด) เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อถังขยะพลาสติก (ชุดสาธิต) ขนาด ๑๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างถมดินซ่อมทาง บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง