วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาชุดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างถมดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขย ๗๖๖๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (เหล็ก) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาหัวเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง