วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายสวน ณีรวรรณ์ - บ้านนายณรงค์ โสมกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)
25  ก.พ. 2563
ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน
25  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดบ้านเด็ก 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ DLTV จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง