วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาการเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และ นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก และโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อมูลสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อกรวยสัญญาณจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำแผ่นพับ คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน ขนาดA๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาไฟกระพริบจราจร ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการดำรงชีพ (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง