วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
ซื้อถังขยะพร้อมฝาปิด ขนาด 47 แกลลอน สีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต (กองคลัง) จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง