วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
จ้างทำวารสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อสมุดระบายสี,สีเทียน,ดินน้ำมันไร้สาร จำนวน ๑๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เลื่อยยนต์และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่่จำกัด) เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง