วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อต้นยางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายสรสิทธิ์ - บ้านนางจันธิดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยบ้านผู้ช่วยปิ่นทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากอ่างห้วยเตย - ไร่นายเทียม วรรทวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ทีี่ ๑๒ (จากไร่นายเปลี่ยน-ไร่นายอ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง