วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA VIGO หมายเลขทะเบียน ขฉ ๋๕๐๙๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นจากบ้านนายพรม ผันสำโรง - บ้านนายสุทิน จันทร์สิงห์) งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ จุด (เส้นทางหลักเข้าไร่ ซอย ๑ - ซอย ๑๐) งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๔๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดเตรียมทำสนามโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง