วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ในโครงการนิทรรศการผลงานของหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายต๋อย ชูชุนทด-นางทองอาบ แจ้งสว่าง)
26  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านผู้ช่วยปิ่น วงษาตลอดซอย)
26  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (สายหน้าวัดหนองใหญ่-บ้านนายสีนวน พรมกระโทก)
26  มี.ค. 2567
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากฝั่งบ้านสันติสุขจากถนนเส้นหลัก-ทิศตะวันตกของหมู่่บ้าน)
26  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้้านนายเสวก ศรีรอด-บุงิ้ว)
26  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ (จากคอนกรีตไร่นางสาวพรนิภา สีรประสิทธิ์-สี่แยกไร่นายสวิง ปราชญ์กระโทก)
26  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากแยกสะพานบ้านนายอรุณ โลกกระโทก - ฝายน้ำล้น)
20  มี.ค. 2567
จ้างโครงการชุมชนสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง