วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุการแพทย์จำเป็นและเวชภัณฑ์ ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ (จากถนนดำ-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากแยกศาลาประชาคม-บ้านนายไสว กาศกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายคำรณ-สี่แยกบ้านนายเสียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากโรงเรียนบ้านหนองหิน-บ้านนายนิจศักดิ์ ยะกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ ๙ (จากบ้านนายเดช มนุษย์ชาติ-บ้านนางประกาย โพเช่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกพลาสติกใสข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ ๑ (จากบ้านนายเกี้ยว-หน้าวัดสระตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ ๗ (จากบ้าน-สามแยกถนน อบจ.เก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง