วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนางเบญจลักษณ์ ยอกระโทก - หน้าบ้านนายพาน เคนหนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายปรีชา-คลองส่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากฝายบุงิ้ว - ถนนดำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ จากซอยบ้านนายร่วม - คลองส่งน้ำ ตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายชูชาติ - บ้านนายสะท้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ราชินีพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะรับแขกชนิดไม้,โต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงประตูและบริเวณด้านข้างประตู พร้อมติดตั้งตะแกรงข้าวหลามตัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง