วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาขุดเหมืองนำน้ำเข้าสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
เช่าสถานที่ผึกอบรมภาคปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์และจ้างเหมาจัดสถานที่ และสถานที่เปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้เบาะหุ้มฟองน้ำหุ้มหนังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานระดับต้น(เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อตลับหมึก HP ๘๕A (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อนม ยู.เอช.ที สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง