วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล/อิงค์เจ็ทเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากหน้าโรงเรียนสันติสุข - หัวสะพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายประสิทธิ์ พวกพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (จากบ้านตาสี-ฝายหนองไข่น้ำ) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นถนนคอนกรีตบนเขา - ไร่นายสวิง ปราชญ์กระโทก) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (เส้นจากทางแยกตรงข้ามบ้านนางไพรวัน ซึมกระโทก - บ้านนายพรม) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ แบบมีรอยต่อตามแนวยาว (เส้นจากบ้านหนองก้านเหลืองจากบ้านนางดอกรัง ดาเดช - วัดใหม่สามัคคีธรรม) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายประสิทธิ์ พวกพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)