วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมลำโพงไซเรนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย ๗๖๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณและกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 5 สายจากหน้าศาลาประชาคม ถึง บ้านนางสาวเสน่ห์ ใยกระโทก ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ สายจากสี่แยกบ้านนายชั้นถึงหลักขาวตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ สายจากข้างๆวัดและโรงเรียนบ้านหนองหิน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ ๒ สายจากบ้านนางนา ถึงบ้านนายแสวง ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง