วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ HP85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนางเบญจลักษณ์ ยอกระโทก - หน้าบ้านนายพาน เคนหนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายปรีชา-คลองส่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากฝายบุงิ้ว - ถนนดำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ จากซอยบ้านนายร่วม - คลองส่งน้ำ ตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายชูชาติ - บ้านนายสะท้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ราชินีพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง