วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตออนไลน์เว็บไซต์ (สัญญาณต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ทั้ง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (แผ่นพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง