วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างถมดินและวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาการเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และ นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก และโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อมูลสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อกรวยสัญญาณจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำแผ่นพับ คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน ขนาดA๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาไฟกระพริบจราจร ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง