วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตออนไลน์เว็บไซต์(สัญญาณต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกปริ๊นท์เตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง