วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน หมู่ที 6 สายจากถนนหลัก ถึงบ้านนายทิวา วรรณโกษิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคุลก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 สายคลองส่งน้ำ ถึงสามแยกบ้านสันติสุข หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกวัวนอน หมู่ 6 สายจากไร่นายสนั่น สังข์ทองน้อย ถึงไร่ นายหลงมา กล้าพยัคฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนายจรูญ ถึง หนองแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อธง ว.ป.ร. (รัชกาลที่ ๑๐) ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง