วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางหลวง (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ช่วงบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ - โคกน้อยโนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างบริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแดสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น บ้านใหม่คูเมือง หมู่ ๑๕ (สายบ้านใหม่คูเมือง - บ้านสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน(ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)ถนนสายทางหลวง (เส้นโคกไม้ตาย หมู่ ๔ - ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลสรตะเคียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างจัดพิมพ์วารสารรายงานประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง