วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายโพธิ์-สี่แยกบ้านนายเสียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากแยกบ้านนางรุ่ง - บ้านนายทองเลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายสามารถ บองโพธิ์ - บ้านนางพูน ลองกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายเพียว-บ้านนายตี๋) (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (สายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านโคกเตาเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศสองชั้นฯ เพื่อเป็นพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางโครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง