วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๒ ด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๓ ด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๔ ด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง