วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อชุดรางวัลการแสดง จำนวน ๑๘๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างทำแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ภาษี/เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นม 88-8901 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างถมดินเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ ๑๐,๑๑,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างถมดินเพื่อซ่อมแซมถนชำรุด หมู่ที่ ๔ บ้านโคกไม้ตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างขุดลอกคลองสระน้ำหนองกาด หมู่ที่ ๙ บ้านคลองศรีสุข (จ่่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง