วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๋๗ (จากบ้านายมงคล อุตรเดช - ทางแยกเข้าบ้านหนองหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ พร้อมวางท่อ จำนวน ๒ จุด (สายไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด - ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากคลองส่งน้ำ-บ้านนายสังคม แปลกกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากดอนอะราง - น้ำผุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากถนนลาดยาง - สะพานบ้านบุบ้านโคก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ในโครงการนิทรรศการผลงานของหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย ๗๖๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง