วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองการศึกษาฯ จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นจากบ้านนางวาสนา-บ้านนายไชยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๓ จุด แบบมีรอยต่อตามยาวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นหน้าบ้านนางสุจิตร พรใหม่-หน้าบ้านนางไผ่ วรรณคำผุย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ แบบมีรอต่อตามยาว (ขยายไหล่ทางเส้นบ้านผู้ช่วยเสนียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง Mazda BT-50 Double Cab หมายเลขทะเบียน ผต 9565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง