วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 สายเข้าไร่สายคลองทยุง ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 สายจากหน้าวัดคลองศรีสุขถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ำบ้านหนองหิน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ ๔ สายจากบ้านแม่ใหญ่จัดถึงบ้านนายพอง ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ ๘ สายจากศาลา ถึงบ้านนายประนอม ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 5 สายจากบ้านนายสมชาย ลองกระโทก ถึง บ้านนางสาวจันทร์แรม หมั่นเพียร ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ ๑ สายจากบ้านนางเสียม ถึงบ้านสามิต ซึมกระโทก ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายอุดมถึงหนองแว่น ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน และรถตู้ จำนวน ๑ คัน เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซ่มถนนลูกรังบ้านคลองศรีสุข หมู่ 9 สายจากสระน้ำหนองกาด ถึง ถนนทางหลวง สายโคกวัวนอนไปโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง