วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะรับแขกชนิดไม้,โต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงประตูและบริเวณด้านข้างประตู พร้อมติดตั้งตะแกรงข้าวหลามตัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70/15 (พร้อมยางใน) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายสนธยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ (จากไร่นางคำปั่น - เขตตำบลโนนสมบูรณ์เป็นบางจุดที่เสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากคลองพรม - บุลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง