วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ทั้ง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (แผ่นพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์(สระตะเคียนสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุกีฬามีไว้ประจำศูนย์กีฬาตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง