วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตรการทำแคลเซียม - โบรอนและธาตุอาหารเสริมพืชใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อศาลพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๕๐๙๖ และหมายเลขทะเบียน ผต ๙๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙ สีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง