วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขย ๗๖๖๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (เหล็ก) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาหัวเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างถมดินและวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง