วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องเสียงแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสายสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อโทรทัศน์ แอล.อี.ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง