วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๔๔-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (เส้นจากบ้านนางสมพร - บ้านนางหนูแดง บุญหลั่ง) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (เส้นจากไร่นางแตกหน่วย - ไร่นางสายล่าม) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (เส้นจากถนนใหญ่ - นานายมงคล อุตรเดช) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (เส้นคลองหัวลิง - หนองกก) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (เส้นจากทางแยกตรงข้ามป่าปาล์มนายจำปี-ไร่นางบุญล้อม ล่ามกระโทก) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (เส้นจากแยกลานมันเจ๊อ้อ - นานางรวงผึ้ง ร่วมกระโทก) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล/อิงค์เจ็ทเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง