วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (บ้านนายแถว เศียรกระโทก - บ้านนายจำเริญ ดีพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (จากบ้านนายปิ่น - บ้านนายป้อม) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (จากบ้านนายสุด - บ้านนายพิทักษ์ และบ้านนางหรี่) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัมนา หมู่ที่ 14 (จากบ้านนายเบือน แก้วพะกา - ไร่นางเหมาะ แสงทอง) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (บ้านนางศรีพรม พรมกระโทก- บ้านนายจำเริญ ดีพันธ์) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (บ้านนายณรงค์ เขียวขำ - บ้านนายสิงห์ทอง ปลิงกระโทก) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (บ้านนายนำ ชัยชนะ - ศาลตาปู่ ถนนรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง