วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดเตรียมทำสนามโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างบริการเครื่องเสียง โครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นจากบ้านนายพรม ผันสำโรง - บ้านนายสุทิน จันทร์สิงห์) งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
17  ต.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ จุด (เส้นทางหลักเข้าไร่ ซอย ๑ - ซอย ๑๐) งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
12  ต.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ๘ ประเภทกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา (เสื้อ,กางเกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ประจำศูนย์กีฬาตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง