วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (เส้นจากบ้านนายไกรศร - ท้ายอ่างบุงิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (เส้นจากบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ - บ้านนายชาตรี ยาจันทึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (เส้นจากบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ - สามแยกบ้านผู้ใหญ่สมนึก ชุมกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (เส้นแยกจากคลองลำมาศเส้นตะกุดเวียน) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากดอนอะราง - น้ำผุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากสี่แยกบ้านนางบุญตา-ถนนทางหลวงชนบท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)