วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างถมดินซ่อมทาง บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง