วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำยาดับเพิลง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นม ๘๘-๙๘๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ พร้อมวางท่อ จำนวน ๒ จุด (สายไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด - ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากสี่แยกบ้านนางบุญตา-ถนนทางหลวงชนบท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๋๗ (จากบ้านายมงคล อุตรเดช - ทางแยกเข้าบ้านหนองหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๔๔-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (เส้นจากบ้านนางสมพร - บ้านนางหนูแดง บุญหลั่ง) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (เส้นจากไร่นางแตกหน่วย - ไร่นางสายล่าม) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง