วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อชุดรางวัลการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตออนไลน์เว็บไซต์ (สัญญาณต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง