วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการ แนวทางการจัดการโรคระบาดสำหรับโค-กระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรด จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (จากบ้านโคกสูง-บ้านโนนสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 (จากวัดคลองศรีสุข-คลองส่งน้ำสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากวัดบ้านใหม่-หนองก้านเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากบ้านนายสมร - บ้านนางพลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง