วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อตลับหมึก HP ๘๕A (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อนม ยู.เอช.ที สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง