วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 (จากหน้าศาลาไปบ้านนายทองคำ) ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียนโคกไม้งาม) ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 ซอย 3 (จากบ้านนางเฮง ยินดีรัมย์ - บ้านนางเชื่อง) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 ซอย 1 (จากบ้านนายสาท คำพฤกษ์ - บ้านนายสมควร เชียรประโคน) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง