วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างรถยนต์โดยสารปรรับอากาศชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 43 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาาย จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างถมดินถนนชำรุดเสียหาย บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง