วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องกรองน้ำ ครุภัณฑ์เลขที่ ๗๐๑-๕๙-๐๐๐๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากไร่นายสมพร สอบกระโทก - ไร่นางวิชาญ ลองกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคุลก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากแยกป่ายางครูอู๊ด - นานางเรณู ซึมกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ (สัญญาณต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายคำแหง ฉัตรทอง - สุดกำแพงวัด) ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ (จากไร่นายสวิง ปราชญ์กระโทก - ไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด) ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง