วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง นิสสัน ขย ๗๖๖๘ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายประสิทธิ์ พวกพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)