วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อโทรทัศน์ แอล.อี.ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องขยายเสียง(เคลื่อนที่ได้) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
7  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง