วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางประทุม อ่วมกระโทก - ไร่นายชำนาญ น้อยมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางสาวรัตนาพร เข้าซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (สายนางสายพาน โฮนกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายเขียด สูบกระโทก - ประตูวัดสระตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายแป้น ผัดกระโทก - บ้านนางราตรี แยกกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายโพธิ์-สี่แยกบ้านนายเสียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากแยกบ้านนางรุ่ง - บ้านนายทองเลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายสามารถ บองโพธิ์ - บ้านนางพูน ลองกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายเพียว-บ้านนายตี๋) (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง