วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อชุดรางวัลการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง